TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1215121512151215
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525778635257786352577863525778635257786352577863525778635257786

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562  ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ละ 1 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
       *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ และเป็นสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 09 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM