TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1281128112811281
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525785235257852352578523525785235257852352578523525785235257852

ชสอ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
[เอกสารแนบ]
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 
        ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562        
        *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM