TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
699699699
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523516835235168352351683523516835235168352351683523516835235168

ชสอ. เข้าประชุมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพื่อหารือแนวทางการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าประชุมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพื่อหารือแนวทางการจัด โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน เช่นเดียวกับขบวนการสหกรณ์ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสืบต่อไปดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา
วันที่เขียนข่าว : 02 ส.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM