TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1223122312231223
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3538763835387638353876383538763835387638353876383538763835387638

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ."
[เอกสารแนบ]
 
        ชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
 
        ชสอ. จึงขอความร่วมมือมายังผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ในการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ." (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ.ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร 0 2496 1177,  0 2496 1188  และทาง E-mail : member.fsct@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
 
 
• แบบสอบ "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ."  [ดาวน์โหลด]
• ตอบแบบสอบถามทาง on line  [คลิก]
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนและวิจัย ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ  304-307
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 08 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM