TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1483148314831483
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3480917934809179348091793480917934809179348091793480917934809179

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรประจำเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค "เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์"

        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรประจำเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค "เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์" โดย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการวางแผน พัฒนาและติดตามประเมินผล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายโชคดี คลังจันทร์ นายโกวิทย์ เกตุงาม กรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล ว่าที่ร้อยตรี ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมประจำเขตพื้นที่ฯ มีความรู้ ความสามารถไปเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการพัฒนา การวางแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 10 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM