TH | EN

ประกาศ สอ.รมวิชาการเกษตร จก. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านสมาชิกสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       โดยสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doacoop.com 
 
      ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 2-24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 080-4390844, 087-5574506, 02-9405088-9 ต่อ 232-234
วันที่เขียนข่าว : 03 ม.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM