TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2041204120412041
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3493322434933224349332243493322434933224349332243493322434933224

ชสอ. ร่วมสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
 
               ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2563 ชสอ.จะพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละ 15,000.- บาท โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
               ดังนั้น จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในการนำเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ตามภูมิภาคของสหกรณ์ท่าน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. พิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด จังหวัดละ 1 โครงการส่งให้ ชสอ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.พ. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM