TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2143214321432143
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3495459034954590349545903495459034954590349545903495459034954590

ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

        วันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วย นายนลธวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดี นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด และนายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3
 
      ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นประธานในพิธี พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ร่วม 400 คน
 
        สอ.ครูเชียงใหม่ จก.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2503 โดยมีนายจันทร์ สิทธิประณีต ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้ง ต่อมาในปี 2563 ครบรอบ 63 ปีแห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จากสมาชิกเริ่มต้น 761 คน เพิ่มขึ้นเป็น 33,601 คน จากทุนดำเนินการจำนวน 22,030.00 บาท เพิ่มเป็น 23,300 ล้านบาท จากทุนที่มีแต่ค่าหุ้นเพียงอย่างเดียว กลับมามีเงินรับฝากทุกประเภทถึง 11,044.84 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 10,084.68 ล้านบาท และมีทุนสำรอง 1,107.55 ล้านบาท
 
มั่นคง มั่นใจ ก้าวไกล สู่สากล
เอกสารแนบ:
วันที่เขียนข่าว : 13 มี.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว:
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM