TH | EN

ชสอ.ขอ แจ้งความคืบหน้าการประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
[เอกสารแนบ]
       โดย พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธาน สสท. นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธาน ชสค. พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้แทน สนง.กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ
 
        ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ ส่วนที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมใหญ่ ในข้อ 2. (1) ซึ่งตามร่างเดิมต้องแจ้งเรื่องผลประโยชน์ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบบัญชีที่ผ่านมาโดยให้สหกรณ์แจ้งในรายงานประจำปีเป็นรายบุคคล นั้น ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขการแจ้งเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นในข้อ 2(1) ให้สหกรณ์แจ้งในรายงานประจำปีเป็นภาพรวม ส่วนการรายงานเป็นรายบุคคลนั้นให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการสหกรณ์และช่องทางสื่อสารอื่นๆเพื่อให้สมาชิกทราบหลังประชุมใหญ่พร้อมทั้งแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบต่อไป
 
ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้พิจารณาจะนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 04 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM