TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
6266462664626646266462664
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3986313539863135398631353986313539863135398631353986313539863135

ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
         วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และเปิดงานสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง” สำหรับในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความความคิดเห็น ลักษณะร่วมคิดร่วมทำเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามแนวคิด New Normal สะท้อนแนวคิดฝ่าวิกฤตการลงทุนหุ้นกู้ : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวง 13 ฉบับ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากสหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนหุ้นกู้และหุ้นสามัญในบริษัทการบินไทยฯ อันจะเป็นแนวทางใหม่ๆ ที่นำไปสู่ในการลงทุนกับแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขบวนการสหกรณ์ไทย เครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีวางพวงมาลา บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร ภายในงานมีการจัดบู๊ธแสดงสินค้าสหกรณ์ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM