TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8533685336853368533685336
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3988576639885766398857663988576639885766398857663988576639885766

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร IMPACT Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2563 รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2562
 
​        พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,099 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 153,781 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 20,492 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,966 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน
 
        ​นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดทำหลักสูตรการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทำข้อเสนอต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ และได้จัด “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด–19” โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด–19
​ชสอ. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ ระบบธรรมมาภิบาล ทั้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งให้แก่สหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
วันที่เขียนข่าว : 30 ก.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM