TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4840848408484084840848408
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3984889939848899398488993984889939848899398488993984889939848899

ประชุมคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
       วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ คณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุดที่ 42 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
วันที่เขียนข่าว : 07 ส.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM