TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
8287182871828718287182871
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3988330839883308398833083988330839883308398833083988330839883308





สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
        ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทรัพยากรธรณี จำกัด อาคาร CCOP ชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 5264  หรือดาวน์โหลดเอกาสารได้ทาง www.dmrcop.com
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM