TH | EN

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย
โครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการสมาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
        ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 คราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการประกาศจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการสมาตม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของขุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าตัวย การพัสดุ พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5) ส่วน
ที่ 2 การซื้อการจ้าง ข้อ 61
 
        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิจัย ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการสมาคม เพื่อให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรศูนย์ประสานงาน โดยมีราคาจ้างเหมาเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ดาวน์โหลด)
วันที่เขียนข่าว : 05 ต.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM