TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
752752752
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754777157547771575477715754777157547771575477715754777157547771

โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษต่างๆ และครบกำหนดปิดบริการในบางโครงการ ซึ่งได้แจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบแล้วนั้น
 
        ในการนี้เพื่อให้มีบริการเงินกู้สำหรับให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ชสอ. จึงได้เปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการสหกรณ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดเปิดบริการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6 เพิ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดวงเงินกู้ที่แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6
        • ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 อัตราร้อยละ 2.90 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
        • ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 3.20 ต่อปี  (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
3. ชำระคืน 72 งวด ส่งเงินต้น 1% ของวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทและดอกเบี้ย
4. จำกัดเพดานวงเงินกู้รวมตามโครงการไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 
        ชสอ. จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้เงินโครงการดังกล่าว กรุณาติดต่อขอกู้เงินโดยมีรายละเอียดบริการเงินกู้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกำหนดให้รับเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ แต่หากมีสหกรณ์ขอรับเงินกู้ครบจำนวนเพดานวงเงินกู้รวมแล้ว ชสอ.ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบริการก่อนกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM