TH | EN

ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ
        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร  มินวงษ์  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  พร้อมด้วย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ได้เข้าพบและยื่นหนังสือต่อ นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ  ในประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติในชั้นการชี้แจงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมหารือ  ซึ่งจากการหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์จะนัดขบวนการสหกรณ์ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติในร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ร่าง ต่อไป  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM