TH | EN

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการเงินกู้" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
[เอกสารแนบ]
        ด้วย ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นประกอบกับมาตรการควบคุได้ผ่อนปรนการจัดกิกรรมอบมสัมมนาแล้ว ชสอ. จึงได้กำหนดจัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการและดณะกรมการเงิกู้" ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์  www.fsct com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 หรือ  
 
*หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา 
ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนด
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM