TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล มอบหมายให้ นายพิทยา  ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย  โดยมี พลตำรวจโท เทพ อมรโสภิต รองประธานกรรมการ กล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิด และมีร้อยตำรวจเอกหญิง วีณา สำราญรื่น ผู้จัดการสหกรณ์ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับสหกรณ์
        สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน  จำกัด ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก กทม. พื้นที่ 1 เกรดระดับ A ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการประเมินผลดำเนินงาน  คือ ชสอ. คัดเลือกสหกรณ์สมาชิกที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินเกณฑ์ความมั่นคงทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จากรายงานกิจการประจำปี ประจำปี 2562  มีจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 478 สหกรณ์ จากนั้นคัดเลือกสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ที่ได้รับระดับเกรด B+ ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 97 สหกรณ์  ต่อมานำเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยพิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับเลิศ  และประเมินด้านกายภาพ มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2563 จำนวน 15 สหกรณ์ 
         การรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินคุณภาพเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM