TH | EN

ชสอ. เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายวิทยา ประเทศ นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.นรินทร์ ธรรมรักษ์วัฒนะ ผศ.ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด โดยมี นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง
        ทั้งนี้ ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้าน จำเป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกด้านและเหมาะสม
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM