TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด
        วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมกันนี้ นางสายใจ นาคเกิด ประธานกรรมการสหกรณ์ ร่วมเปิดป้ายดังกล่าว พร้อมด้วย นายสุริยันต์ วงศ์ใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  นายวิรัตน์ ผาตินาวิน ประธาน และ นายณัฐพล วิชชุรัตพร ผู้จัดการ บริษัทไทยโคโพบีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีความมุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์ผ่านการประเมินเกรดระดับ B+ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ประจำปี 2563 ของ ชสอ. ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการในเกณฑ์ที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยพิจารณาจากสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเลิศ และทำการประเมินด้านกายภาพ ทั้งนี้มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำปี 2563 จำนวน 15 สหกรณ์ 
 
        สำหรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกปีเพื่อรักษามาตรฐานของสหกรณ์  ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ.  จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 19 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM