TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด
        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายโกวิท เกตุงาม กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด พร้อมด้วย ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมี นายประดิษฐ ฤาเดช ประธานกรรมการ สอ. สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ในโอกาสนี้ นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับสหกรณ์
 
        ทั้งนี้ ชสอ. ขอแสดงความยินดีแก่สหกรณ์ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ครบ 35 ปี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสหกรณ์ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่สหกรณ์ด้วย 
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี  จำกัด ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ภาคตะวันตก เกรดระดับ A ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ  โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมินคุณภาพเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.พ. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM