TH | EN

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการ และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ตามเอกสารแนบ
       
       ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 โดยท่านสามารถส่งเอกสารประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลในการเตรียมการประชุมใหญ่ โปรดกรอกเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับไปยัง ชสอ. 
1. ทางโทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 
2. ทางไปรษณีย์ 
3. ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ E-mail: info@fsct.com หรือ news@fsct.com
 
โดยสามารถส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักผู้บริหาร ชสอ. 0 2496 1199 ต่อ 204-206, 224 และ 225
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM