TH | EN

หลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้แทน งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ซสอ.) กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันเสาร์ ที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ด เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น
        ชสอ. ขอส่งหลักเกณฑ์การวินิจฉัยหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 และ ชสอ. กำหนดจ่ายเงินค่าพาหนะให้กับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.30 น.
 
        อนึ่ง หากสหกรณ์มีการแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์แล้ว ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ฉบับจริงไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กรณีส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนเป็น โทรสาร ขอได้โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์ ฉบับจริง ไปยัง ชสอ. หรือมอบให้ผู้แทนหกรณ์ถือฉบับจริงไปในวันประชุมใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ และรับเงินค่าพาหนะ จาก ชสอ. ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM