TH | EN

พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานภายใต้กฎกระทรวงที่ออกใหม่และกฎหมายแรงงาน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
        เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายสุรพล  กมุทชาติ กรรมการดำเนินการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานภายใต้กฎกระทรวงที่ออกใหม่และกฎหมายแรงงาน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ  พร้อมด้วย นายนพดล  อินปา  กรรมการดำเนินการ  โดยมี นายสันติชัย  บัวทอง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด กล่าวต้อนรับ และ นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์  ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ กล่าวรายงาน ณ  ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์พาร์ค  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ จำนวน 200,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 35 สหกรณ์ 273 คน 
      ทั้งนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้มีการแก้ไขข้อบังคับของเขตฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของ ชสอ. ที่แก้ไขเพิ่มในปี 2564 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการเขตฯ และกรรมการเขตฯ  โดย นายสันติชัย  บัวทอง ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเขตพื้นที่ ชสอ. ภาคเหนือ
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM