TH | EN

พิธีเปิดและบรรยาย โครงการสัมมนาเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
        วันที่ 27 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยาย โครงการสัมมนาเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.  และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม และ ชสอ. มอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ณ ห้องประชุมสารศร อาคารอเนกนิเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
        ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อองค์รวมของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินกิจกรรมด้านธุรกรรมของขบวนการสหกรณ์ และด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการบริหารการเงินตามหลักการบริหารการเงินที่ดี และร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมในอนาคต โดยที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งกรรมการ ชุดที่ 1 โดย รศ. วิศิษย์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ชมรมฯ
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM