TH | EN

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
        วันที่ 29 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด  พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล  กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองประธานกรรมการ สอ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด กล่าวต้อนรับ แนะนำสหกรณ์ และร่วมเปิดป้าย โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี
        สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ผ่านการประเมินได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ  และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพในการบริหารงานสหกรณ์  เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM