TH | EN

เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ฌ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
        วันที่ 29 มีนาคม 2564 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายไพบูลย์  แก้วเพทาย นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล กรรมการดำเนินการ  ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วย  ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. เข้าพบ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางแก้ไขการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ซึ่งมีผลกระทบกับสหกรณ์ กรณีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 (6) ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)....” 
        ทั้งนี้ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 9 (6) ดังกล่าวนั้นเป็นกฎหมายที่เป็นโทษกับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการเลือกตั้งหรือจัดจ้างก่อนกฎกระทรวงประกาศใช้ และกฎกระทรวงฯ ก็มิได้มีบทเฉพาะกาลว่าให้ใช้กับกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่เลือกตั้งหรือจัดจ้างหลังจากที่กฎกระทรวงประกาศใช้  
 
        อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับฟังปัญหาของสหกรณ์และความเห็นของ ชสอ. และ สสท. ที่เสนอว่าการกำหนดลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9(6) นั้น กฎกระทรวงไม่ควรมีผลย้อนหลังให้เป็นโทษแก่บุคคลใด ตามหลักกฎหมายปกครองเรื่องความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียวทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับสหกรณ์ในการ ประกาศใช้กฎกระทรวง จึงขอรับปัญหานี้ไว้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป ฌ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM