TH | EN

สอบถามวิธีการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
[เอกสารแนบ]
        ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ซสอ.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ จะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด้วยนั้น
         เพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชสอ. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ได้โปรดกรอกใบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้และส่งกลับคืนไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท 0 2496 1199 ต่อ 108, 109
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 31 มี.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM