TH | EN

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
[เอกสารแนบ]
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา  และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

สำหรับในปี 2563 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้จำนวนเงิน 1,170,000.- บาท (จำนวน 78โรงเรียนๆ ละ 15,000บาท) ดังรายละเอียดแนบประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การชสอ.
โทรศัพท์: 0-2496-1199 ต่อ 319-321
โทรศัพท์เคลื่นที่: 08-6565-1039 และ 08-1819-3256
วันที่เขียนข่าว : 27 เม.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM