TH | EN

ชสอ. แจ้งขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
[เอกสารแนบ]
        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด–19 ระลอกใหม่ คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 1202/2564 (ข้อที่ 2) “ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 10 คนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค”
 
หากสถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ชสอ. จะเร่งพิจารณาจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 228
 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM