TH | EN

วันรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันแรก วันที่ 20 มิถุนายน 2564
        วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ชสอ. รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วันแรก โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้สมัคร ณ สำนักงาน ชสอ.
        ในการนี้เนื่องจากการรับสมัครดังกล่าวเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของ ชสอ. ดังนั้นหากสามารถจัดประชุมใหญ่ได้เมื่อใดจะได้ดำเนินการได้ทันที จึงต้องเตรียมการรับสมัครไว้ล่วงหน้าก่อน โดย ชสอ. ได้กำหนดขั้นตอนการรับสมัครให้สอดคล้องกับคำสั่งของทางราชการและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโรคให้รัดกุมเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่จะเข้ามาภายในพื้นที่รับสมัครของ ชสอ. และกำหนดยื่นใบสมัคร ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ 20 - วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 20 มิ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM