TH | EN

ชสอ. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
หนังสือเชิญประชุมใหญ่ [ดาวน์โหลด]
 
เอกสารแนบ
1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 [ดาวน์โหลด]
2. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 [ดาวน์โหลด]
3. หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์  [ดาวน์โหลด]
4. ขั้นตอนและวิธีการตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์)  [ดาวน์โหลด]
5. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  [ดาวน์โหลด]
6. เอกสารรายงานกิจการประจำปี 2563  [ดาวน์โหลด]
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์)
 
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan Qr-Code ด้านล่างนี้
 
 
หรือคลิกปุ่มด้านล่างนี้
 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียน เป็นไฟล์ PDF ที่แนบมากับ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
3. พิมพ์เอกสาร ตามข้อ 2 พร้อมลงนาม ส่งไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
4. นำส่งเอกสารไปยัง ชสอ. ที่ E-mail : news@fsct.com หรือ โทรสารได้ที่ 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
 
 
หมายเหตุ
ชสอ. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โดย ชสอ. จะจัดส่ง คู่มือ วิธีการเข้าร่วมประชุม ไปยัง E-mail ของท่านที่ได้ลงทะเบียนใบตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนผู้แทน ตามรายละเอียดดังนี้
 
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
        ตามที่ สหกรณ์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการลงทะเบียน Google Form และเมื่แได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทาง ชสอ. ได้จัดส่งรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมการประชุมไปยัง E-mail ของท่านผู้แทนสหกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ดังนี้
1. คู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมในการประชุม Zoom [ดาวน์โหลด]
2. คู่มืออำนวยความสะดวกหรือช่องทางในการติดต่อประสานงานกับ ชสอ. [ดาวน์โหลด]
     2.1 ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนผู้แทนโดยตรงตามเบอร์มือถือ
     2.2  โทรศัพท์ 02 496 1199 ต่อ 601-608 และ 701-702
     2.3  E-mail : news@fsct.com
3. Scan QR- code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานและรับข่าวสาร จาก ชสอ. 
4. ลิงค์สำหรับเข้าห้องประชุมด้วย Zoom Webinar  
 
 
กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนี้
เวลา 07.00 น. เปิดห้องประชุมเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมฯ
เวลา 09.00 น. พิธีการเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
**ชสอ.ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ Link การเข้าถึงห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเท่านั้น** 
 
        อนึ่งผู้แทนสหกรณ์สมาชิกต้องมิให้บุคคลอื่นร่วมรับฟัง หรือบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศ ชสอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM