TH | EN

ชสอ. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
หนังสือเชิญประชุมใหญ่ [ดาวน์โหลด]
 
เอกสารแนบ
1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 [ดาวน์โหลด]
2. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 [ดาวน์โหลด]
3. หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์  [ดาวน์โหลด]
4. ขั้นตอนและวิธีการตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์)  [ดาวน์โหลด]
5. เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564  [ดาวน์โหลด]
6. เอกสารรายงานกิจการประจำปี 2563  [ดาวน์โหลด]
 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรนิกส์)
 
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนผ่าน Google Form โดยสามารถ Scan Qr-Code ด้านล่างนี้
 
 
หรือคลิกปุ่มด้านล่างนี้
 
2. ดาวน์โหลดข้อมูลการลงทะเบียน เป็นไฟล์ PDF ที่แนบมากับ E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
3. พิมพ์เอกสาร ตามข้อ 2 พร้อมลงนาม ส่งไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
4. นำส่งเอกสารไปยัง ชสอ. ที่ E-mail : news@fsct.com หรือ โทรสารได้ที่ 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
 
 
หมายเหตุ
ชสอ. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โดย ชสอ. จะจัดส่ง คู่มือ วิธีการเข้าร่วมประชุม ไปยัง E-mail ของท่านที่ได้ลงทะเบียนใบตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนผู้แทน ตามรายละเอียดดังนี้
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 228 
----------------------------------------------------------------------------
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM