TH | EN

เลื่อน!! โครงการสัมมนา "การบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19" ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meetings เรื่อง “การบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและร่วมป้องกัน ในการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการของรัฐ จึงขอเลื่อนโครงการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน หากมีการกำหนดจัดสัมมนาใหม่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โทร. 02 496 1199 ต่อ 308 – 311 
แฟ็กซ์ 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM