TH | EN

ชสอ. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
          พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2564 ณ สำนักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
         
         สำหรับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,099 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 141,218 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 2,029 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.45% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ซึ่ง ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน
วันที่เขียนข่าว : 18 ส.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM