TH | EN

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
[เอกสารแนบ]
หนังสือเชิญประชุมใหญ่ [ดาวน์โหลด]
 
เอกสารแนบ
1. ระเบียบวาระและกำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด]
2. รายชื่อ เขต และจังหวัด ตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก [ดาวน์โหลด]
3. หนังสือแจ้งการตั้งผู้แทนสหกรณ์  [ดาวน์โหลด]
4. ใบตอบรับผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุมฯ  [ดาวน์โหลด]
 
คู่มือการอำนวยความสะดวก
1. คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ZOOM  [ดาวน์โหลด]
2. คู่มืออำนวยความสะดวก  [ดาวน์โหลด]
 
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 กันยายน 2564 
        ชสอ. จะจัดส่ง Link เพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปยัง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้กับทาง ชสอ. หากไม่ได้ หรือ ติดปัญหาประการใด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนผู้แทนโดยตรงตามเบอร์มือถือที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ ของทางชสอ.
        1. โทรศัพท์พื้นฐาน: 02 496 1199 ต่อ 601-608 
        2.  E-mail : news@fsct.com
        3. ติดต่อผ่าน Line Official เพื่อประสานงานและรับข่าวสาร จาก ชสอ.
       
 
กำหนดการเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
เวลา 08.00 - 10.00 น. เปิดห้องประชุมเพื่อเข้าสู่ระบบการประชุมฯ
เวลา 10.00 - 17.00 น.  เข้าสู่พิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
**ชสอ.ขอสงวนสิทธิในการเผยแพร่ Link การเข้าถึงห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเท่านั้น** 
 
        อนึ่งผู้แทนสหกรณ์สมาชิกต้องมิให้บุคคลอื่นร่วมรับฟัง หรือบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศ ชสอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
 
วันที่เขียนข่าว : 20 ก.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM