TH | EN

ชสอ. พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย
        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ พร้อมด้วย คณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้แทนจาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เข้าพบ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ. การบินไทย โดยข้อสรุปในการหารือได้เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ต่อไป ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
วันที่เขียนข่าว : 11 ต.ค. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM