TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ จำนวน 2 อัตรา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัคร ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ เลขที่ 9 ชั้นโพเดียม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แขวงจตุจักร กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และกำหนดวันสอบ ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 2056 และ 0 2544 2048 
วันที่เขียนข่าว : 24 พ.ย. 2564
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM