TH | EN

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ “Rajnagar United Cooperative Credit Union Ltd (RUCCU) ประเทศบังกลาเทศ” แบบออนไลน์
        ชสอ. ขอเชิญชวน กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าร่วมอบรม โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ “Rajnagar United Cooperative Credit Union Ltd (RUCCU) ประเทศบังกลาเทศ” แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) และ Cooperative Credit Union League of Bangladesh Ltd (CCULB)  ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.45-13.00 น.
 
ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มกราคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) 334 (คุณกรกช)
วันที่เขียนข่าว : 06 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM