TH | EN





สัมมนาออนไลน์ “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์”
[เอกสารแนบ]
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสหกรณ์” ในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ อาคารสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
       หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย  พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมนาได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
    
**ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวนก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ**
 
 
รายละเอียดโครงการ [ดาวน์โหลดหรือ Scan Qr-code
 
 
ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อสำรองที่นั่ง ลิงค์ด้านล่าง หรือ Scan Qr-code
 
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM