TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการสหกรณ์ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
       โดยผู้สนใจขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ดาวร์โหลดเอกสาร www.dldcoop.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2653 4884, 0 2653 4558-59 ต่อ 11-14
วันที่เขียนข่าว : 12 ก.ย. 2565
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM