TH | EN

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ตำแหน่ง
[เอกสารแนบ]
        ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ดังนี้ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 
 
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา [ดาวน์โหลด] 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา [ดาวน์โหลด] 
 
       ขอรับใบสมัครพร้อมกับยื่นใบสมัคร ได้ที่ทำสำนักงานสหกรณ์ บริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 -  27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
       และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ หรือทาง www.molcoop.com
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 9810 - 2
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2566
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM