TH | EN

พิธีเปิดการสัมมนา หลักสูตร “ภาวะเศรษฐกิจกับทิศทางบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
         เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นายวิทยา ประเทศ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หลักสูตร  “ภาวะเศรษฐกิจกับทิศทางบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์"  ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา นายธงชัย วิทยานุกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต นายคำนึง โสตถิอุดม นายบุญธรรม เดชบุญ นายสามัคคี เดชกล้า กรรมการดำเนินการ และดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการพัฒนาปรับตัวและเตรียมพร้อม ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศของการเงินการลงทุนและทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ ภายใต้บริบทของสหกรณ์ที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ดังนั้น ชสอ. จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของสหกรณ์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินยุคใหม่ สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั่วไป โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 62 คน 30 สหกรณ์ จากสหกรณ์ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่เขียนข่าว : 27 พ.ค. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM