TH | EN

พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
ชสอ. เปิดประชุมใหญ่ฯ โชว์ผลกำไร 1,682  ล. 
มุ่งยกระดับระบบบริหารจัดการมาตรฐานสากล ตั้งเป้าสู่ “Digital FSCT”
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ “รางวัลดีเด่น” ประกอบด้วย สหกรณ์ที่ใช้ธุรกรรมของ ชสอ. นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,038 สหกรณ์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชสอ. โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) ณ วันสิ้นปีบัญชี ชสอ. 31 มีนาคม 2567 มีสหกรณ์สมาชิก 1,103 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 143,631 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,682  ล้านบาท และในปีนี้ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ชสอ. ได้จัดสร้างหอประวัติ และพระอนุสาวรีย์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ขนาด 2 เท่าของพระองค์จริง จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการพัฒนาครูสหกรณ์โรงเรียนและประกวดโรงเรียนสหกรณ์ดีเด่น การเปิดบริการเงินกู้โครงการพิเศษใหม่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับตลาดกลางออนไลน์เพื่อคนสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีช่องทางซื้อขายสินค้า และส่งเสริมอาชีพเสริม  
นอกจากนี้ ชสอ. มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ระดับมาตรฐานสากล ได้แก่ ธรรมาภิบาล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร ชสอ. ให้เป็น Digital FSCT ด้านต่างประเทศ ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU)  ซึ่งประธานกรรมการ ชสอ. ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1  ในคณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกับ ACCU จัดโครงการฝึกอบรมให้กับผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ให้กับบุคลากรของสหกรณ์สมาชิก และนับเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ ชสอ. เมื่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยมอบรางวัลประจำปี 2566 ให้กับ ชสอ. จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประเภทดีเลิศ ในฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยดีเด่นต้นแบบในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ ในฐานะเป็น “บุคคลดีเด่นต้นแบบในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยอย่างยั่งยืน”
วันที่เขียนข่าว : 08 มิ.ย. 2567
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM