TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1879518795187951879518795
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060865550608655506086555060865550608655506086555060865550608655

ชสอ. ประกาศเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน
[เอกสารแนบ]

          เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนด้านการเงิน ที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารให้แก่สหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์ทั่วไป ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารแนบ หรือ ติดต่อ แผนกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ
โทร 0 2496 1199 ต่อ 126-127, 109-110
วันที่เขียนข่าว : 16 พ.ย. 2558
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM