TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5150451504515045150451504
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5089670350896703508967035089670350896703508967035089670350896703

คณะผู้แทนสมาคมธุรกิจรายย่อยจีน (CAM) สมาคมพัฒนาสตรีซี่เซียง และศูนย์บริการจ้างงานยูนนานคุณหมิง เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

       ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ ร.ต.ต. จรัส แสงวรรณลอย นายณฐกร แก้วดี กรรมการคณะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (รม.) นายประจวบ คงเป็นสุข ผู้เชี่ยวชาญคณะ รม. และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมธุรกิจรายย่อยจีน (China Association of Microfinance: CAM)สมาคมพัฒนาสตรีซี่เซียง (Xixiang Women’s Development Association)ศูนย์บริการจ้างงานยูนนานคุณหมิง(Yunnan Kunming Reemployment Service Center)และเจ้าหน้าที่จากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:  ACCU)จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานกิจการ ชสอ. เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงาน ชสอ.
       นอกจากนี้ ยังเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. อีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก. ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันที่เขียนข่าว : 23 พ.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM