TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4728047280472804728047280
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074141550741415507414155074141550741415507414155074141550741415

การคัดเลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น" และ "นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น" ประจำปี 2559
ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องในความสำเร็จของสหกรณ์พร้อมทั้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
2. นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2559 สาขานักวิชาการ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ที่เสียสละทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญา ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตลอดจนชุมชนและสังคม คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM