TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4639346393463934639346393
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074052850740528507405285074052850740528507405285074052850740528

ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2559
[เอกสารแนบ]
        เนื่องด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 1,073 สหกรณ์ ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้

1.    กิจกรรมวันออมแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ณ จังหวัดปทุมธานี
2.    กิจกรรมเปิดรับเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2559” ของ ชสอ.
3.    กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์    
4.    กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม “ขยัน”            
 
     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอเรียนเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ ออมความดี โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออมและคัดเลือกบุคลากรสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม “ขยัน” ไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM