TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
2960296029602960
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5754997857549978575499785754997857549978575499785754997857549978

ชสอ. เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 และการเสวนาทางวิชาการ"เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทนในศตวรรษที่สอง"

           พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 และการเสวนาทางวิชาการ"เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทนในศตวรรษที่สอง" โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณและปาฐกถาพิเศษ จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สสท. ชสอ. ช.ส.ค. ชสท. และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสหกรณ์มาเผยแพร่ และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งในเชิงนโยบาย การวิจัย และการกำกับดูแล ซึ่งจะได้นำข้อสรุปจากการเสวนาวิชาการในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้และเป็นกลไลสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ให้เดินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM