TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1121711217112171121711217
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3156681931566819315668193156681931566819315668193156681931566819
 
 
หัวข้อเรื่อง : ชสอ.ประกาศสอบราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้ที่สนใจสามารถเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2561
ผู้ประกาศ : FSCT


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM