TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1729317293172931729317293
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060715450607154506071545060715450607154506071545060715450607154

หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างการจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์สอบราคาจ้างการจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1
 
ประกาศสอบราคา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 23 กันยายน 2563
ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศรัณย์รัตช์ มั่นกิจเจริญ และคุณสุพรรษา จงกล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 206 
โทรสาร 0 2496 1177 หรือ 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2563
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM